PERSBERICHTEN

 

Persmededeling
Dinsdag 30 november 2004

CONSUMENT HAALT SCHOUDERS OP BIJ JAARLIJKS
WEERKERENDE BEELDMATERIAAL VAN GAIA

Net zoals bij Kerst traditioneel een kerstboom hoort, zo ook wordt er traditioneel door Gaia in deze periode actie gevoerd tegen de pelssector. Met lede ogen ziet Gaia immers aan dat de pels, ondanks haar acties, sedert een 5-tal jaar terug volop in het modebeeld aanwezig is. Pels is het oudste en meest natuurlijke kledingsmateriaal en jonge dames vallen opnieuw voor dit prachtig natuurproduct.

De kritische consument voelt immers maar al te goed aan dat het jaarlijks weerkerende beeldmateriaal tegen pels niet representatief is en haalt bij de zoveelste actie de schouders op. En terecht. Het beeldmateriaal van Gaia is immers van twijfelachtige origine, niet-representatief en heeft enkel als doel de publieke opinie wijs te maken dat pelsdieren in België niet goed zouden worden gehouden. Dit is niet zo ! In 2000 werden alle pelsdierenhouderijen door dierenartsen van het ministerie bevoegd voor dierenwelzijn gecontroleerd. Er werd geen enkele overtreding vastgesteld!

Wij vragen dan ook aan minister Demotte, verantwoordelijk voor dierenwelzijn, om de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende de pelsdierenhouderijen om te zetten in een Belgische wetgeving.

De pelssector is net zoals iedereen voor een goede omgang met dieren, maar sommige dierenactivisten gaan nu wel zeer ver. Als het van hen afhangt dan mogen we met onze kinderen niet meer naar het dolfinarium gaan, mogen we geen biefstukje meer eten, mogen zelf geen dieren meer gebruikt worden voor een oplossing van vreselijke ziektes zoals aids. Dit gaat te ver. Mensen moeten absoluut het recht hebben om zelf te kiezen of zij nog een stukje vlees kunnen eten of een pelsjas willen dragen. Pels dragen is een kwestie van vrije keuze. Willen we effectief evolueren naar een leefbare en verdraagzame maatschappij dan is de enig haalbare kaart een goede en praktische wetgeving rond dierenwelzijn - die ook rekening houdt met de menselijke kant van het verhaal - gekoppeld aan het respect voor ieders keuze om al dan niet bepaalde dierlijke producten te gebruiken.

De sector nodigt Gaia uit om via win-win-maatregelen het welzijn van de pelsdieren op de pelsdierenhouderijen in Vlaanderen verder te verbeteren. We stellen echter vast dat Gaia reeds 8 jaar lang niet op zulke uitnodigingen is ingegaan en ook nog nooit een Belgische pelsdierenhouderij heeft bezocht.

Diederik Vandervennet
Belgische Bontfederatie vzw



Vrijdag 14 mei 2004

PELSDIERENHOUDERS IN VERZET TEGEN POLITIEKE WILLEKEUR
PELSDIERENHOUDER STAPT NAAR DE RAAD VAN STATE

Minister Demotte vernietigt 500 jobs in plaats van werkgelegenheid te scheppen !
De Belgische pelsdierenhouders, verenigd in BEFFA, komen massaal in het verzet tegen het bekend geworden voornemen van het kabinet Demotte om het houden van pelsdieren in BelgiŽ te verbieden. Zij krijgen daarbij de steun van de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndikaat, de Fťderation Wallonne de l'Agriculture en COPA/COGECA, de in Brussel gevestigde koepelorganisatie voor landbouworganisaties en coŲperatieven in de Europese Unie.
Alle politieke en juridische middelen zullen worden ingezet om aan deze politiek van willekeur een resoluut einde te maken.

De BEFFA (Belgian Fur Farmers Association - de Belgische Vereniging van Edelpelsdierenfokkers) heeft van het kabinet van Minister Rudy Demotte vernomen dat de Minister de pelsdierenhouderij om "ethische redenen" wil verbieden. Het ethisch verhaaltje van minister Demotte is boerenbedrog! Actieve, rendabele landbouwbedrijven - die altijd al zonder subsidies hebben gewerkt en waar het dierenwelzijn in orde is - sluiten is onaanvaardbaar! Indien het dierenwelzijn in orde is, zoals het geval is voor onze pelsdieren, is er geen grond voor een verbod om ethische redenen. Het doel waarvoor dieren gehouden worden is van geen tel want dieren weten niet waarvoor ze gehouden worden. Wat telt is dat ze goed gehouden worden. Het bewijs dat het dierenwelzijn op onze bedrijven in orde is wordt ons door de minister zelf gegeven, want hij neemt zijn toevlucht tot vermeende ethische principes om de pelsdierenhouderij in BelgiŽ te sluiten. Dit kan niet! Bedrijven sluiten op vermeende ethische basis is niet meer dan politieke willekeur. Indien men de veehouderij aanvaardbaar vindt, is er geen verschil tussen het kweken van pelsdieren en alle andere veehouderij.

Een verbod zou ook zware economische en sociale gevolgen hebben, eerst en vooral voor de pelsdierenfokkers, maar ook voor de 125 verwante ondernemingen in de bontsector. In het totaal gaat het over 500 jobs. De regering heeft in januari 2004 nog beloofd om 200.000 nieuwe jobs te scheppen en nu overweegt Minister Demotte 500 jobs te vernietigen. Wanneer deze 500 jobs verloren gaan kan de regering deze keer de schuld niet afschuiven op een of andere buitenlandse multinational maar is het haar eigen schuld!

In augustus 2002 verscheen in het Belgisch Staatblad een Koninklijk Besluit die vier extra diersoorten - o.a. de nerts - toegevoegde aan de eerder gepubliceerde 'positieve lijst' van dieren die mogen gehouden worden. De pelsdierenhouders kregen dus in 2002 groen licht van de regering - eveneens bestaande uit liberalen en socialisten - voor hun sector.
In de loop van 2002 kregen onze pelsdierenhouders bovendien van de bevoegde ambtenaren te horen dat ze best reeds beginnen met zich aan te passen aan een op til zijnde nieuwe wetgeving. BelgiŽ wilde in een zo kort mogelijke tijd de "Aanbeveling inzake het welzijn van pelsdieren" van de Raad van Europa invoeren. De pelsdierenhouders hebben de voorbije twee jaar volop geÔnvesteerd om hun boerderijen aan te passen aan deze nieuwe op til zijnde wetgeving rond het houden van pelsdieren. Nu, twee jaar later, nu sommige reeds voor 100% in orde zijn met de nieuwe Aanbevelingen van de Raad van Europa, maakt de Minister een bocht van 180į en zet het licht op rood. Dit kan niet ! Wij eisen dat Minister Demotte het wetsontwerp uit 2002 betreffende het houden van pelsdieren herneemt. De taak van een minister van Sociale zaken is niet jobs vernietigen, maar werkgelegenheid in BelgiŽ verankeren en jobs scheppen.

Het sluiten van pelsdierenhouderijen is bovendien niet eens een diervriendelijk iets. Je verhoogt het welzijn van pelsdieren niet door er voor te zorgen... dat er geen meer zijn! De pelsdierenhouderij zal zich gewoon verplaatsen naar andere streken, waar minder aandacht is voor dierenwelzijn.
Bovendien wordt via de pelsdierenhouderij in BelgiŽ jaarlijks 8.000 ton afval uit kip- en visverwerkende bedrijven gerecycleerd tot het natuurproduct bont en wordt zo aan 500 mensen werk verschaft. Op Europees niveau wordt jaarlijks 647.000 ton afval via de pelsdierhouderijen verwerkt en zo aan 338.000 mensen werk verschaft. In Finland wordt de pelsdierenhouderij als ecologische landbouw beschouwd!

Binnen de regering is het de SP.a-fractie die uit puur electorale berekening aanstuurt op zo'n verbod. Deze houding van de SP.a wordt duidelijk niet ingegeven uit bekommernis voor meer dierenwelzijn maar uit pure politieke berekening. SP.a geeft zelf toe dat ze hoopt om met een dergelijke houding de achterban van Gaia, die tijdens de vorige verkiezingen van Agalev naar SP.a is overgestapt, zo te kunnen behouden. De SP.a-top moet wel beseffen dat ze, door op zo'n manier aan politiek te doen, zij mee verantwoordelijk is voor de kloof tussen de burger en de politiek. Het volstaat niet mooie slogans uit te werken zoals "Politiek gaat over mensen" en "We zullen zorgen dat er jobs zijn" terwijl men in de praktijk uit pure koele electorale berekening wetgeving probeert door te duwen waarbij mensen hun bedrijf, activiteit en dus inkomen verliezen en finaal 500 jobs zullen verloren gaan. Politiek moet economie, ecologie en dierenwelzijn met elkaar verzoenen, niet tegen elkaar uitspelen.

De politiek mag zich niet laten beÔnvloeden door de dierenrechtenbeweging die geen enkele maatschappelijke basis heeft voor haar echte agenda. Hoeveel mensen willen stap voor stap alle gebruik van dierlijke producten uit onze maatschappij bannen indien ze weten dat er met moeite 2% vegerariŽrs zijn en nog veel minder veganisten? Een regering moet de vrijheid van keuze van eenieder verdedigen!

Willen we effectief evolueren naar een leefbare en verdraagzame maatschappij dan is de enig haalbare kaart een goede en praktische wetgeving rond dierenwelzijn - dat ook rekening houdt met de menselijke kant van het verhaal - gekoppeld aan het respect voor ieders keuze om al dan niet bepaalde dierlijke producten te gebruiken. Dierenwelzijn met het hart op de juiste plaats houdt ook rekening met de menselijke kant van het verhaal !

De BEFFA vraagt daarom dat de regering terug gaat naar haar wetsontwerp van 23/12/2002 over de pelsdierenhouderijen. In dit wetsontwerp werden de "Aanbeveling inzake het welzijn van pelsdieren" van de Raad van Europa omgezet in een Belgische wet. Dat stemt ook overeen met de voorwaarden voor de pelsdierenfokkerij in andere Europese landen waar pelsdieren gehouden worden.

Steun van de Belgische boerenfederaties en de COPA/COGECA
De BEFFA heeft contact gehad met de boerenfederaties, Fťdťration Wallonnne de l'Agriculture (FWA), de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndikaat (ABS). Deze organisaties hebben duidelijk gezegd dat zij de Belgische pelsdierenfokkers in deze zaak zullen steunen. De invoering van een dergelijke maatregel zou de toekomst van alle veehouderij in gevaar brengen. Ook COPA/COGECA, de in Brussel gevestigde koepelorganisatie voor landbouworganisaties en coŲperatieven in de Europese Unie heeft gezegd ons in deze zaak te steunen.

De volledige tekst van de persmeeting van vrijdag 14 mei 2004 vindt U onder "Dossiers".